kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене
 
14:42 19.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Общи условия за използване на KakviDaStanem.bg
Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. Дефиниции
JobTiger по смисъла на тези общи условия е уеб-страница, наричана още системата, собственост на “ДЖОБТАЙГЪР” ООД, гр. София, рег. по ф.д. № 12937/1999, седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул. Цар Симеон №53, БУЛСТАТ: 130175259 , регистрирано по ЗДДС, предоставяща услуги, информация и др., свързани с търсенето и предлагането на работа, а когато от контекста следва, че става дума за юридическо лице, JobTiger е самото „Джобтайгър” ООД. Термините "Вие", "Клиент", “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица и/или организации посещаващи и използващи тази уеб страница. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в системата (JobTiger) през работодателски профил. “Търсещ работа”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в системата (JobTiger), през профил за търсещи работа. Система, по смисъла на настоящите условия, е JobTiger, Staj.bg, KakviDaStanem.bg, TigerClub.bg, TigerOnSite.bg, Careerdays.bg, topictemployer.bg, itmeetup.bg, hrindustry.bg, JobTiger.tv, JobTiger.agency, hrauditadvice.com, beit.today, jobs.kaldata.com, jobs.isic.bg и техните поддомейни.
Раздел II. Общи правила
 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от JobTiger на Клиента, както и правата и задълженията на JobTiger, респективно – Клиента във връзка с тези услуги. С използването на JobTiger, Клиентът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу.
 2. Тези общи правила се отнасят за JobTiger, Staj.bg, KakviDaStanem.bg, TigerClub.bg, TigerOnSite.bg, Careerdays.bg, topictemployer.bg, itmeetup.bg, hrindustry.bg, JobTiger.tv, JobTiger.agency, hrauditadvice.com, beit.today, jobs.kaldata.com, jobs.isic.bg и техните поддомейни. Ако за някой от поддомейните има създадени общи условия за ползване, те са в сила за конкретния поддомейн. Настоящите Общи условия важат също и за вариантите на JobTiger за мобилните устройства, като wap и др., като се съобразяват с общи условия на мобилните оператори.
 3. Цялата информация, съставянето и подредбата на JobTiger, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на JobTiger. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални, лични цели. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на JobTiger, захранването на бази данни с комерсиална цел, разпространяването на текст под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка друга форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 4. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 5. JobTiger има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата JobTiger, чрез обновяване на този текст. Задължение на Клиента е да преглежда настоящите условия за промени.
 6. Клиентът е отговорен за всяка употреба на JobTiger. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми JobTiger за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 7. Страницата може да бъде използвана само за законни цели от лица, търсещи работа и информация, свързана с тяхната кариера и от работодатели, търсещи да наемат служители и информация, свързана с процеса на наемане.
 8. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия, Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.
 9. JobTiger не е работодател по отношение на използването на тази страница и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал, направени от който и да е чрез тази страница.
 10. JobTiger не гарантира за правдивостта, прецизността или надежността на контактите, създадени от Клиентите. JobTiger не носи отговорност за съдържанието и достоверността на обявите, публикувани в този сайт.
 11. С приемането на настоящите условия, Клиентът се счита информиран, че лицата, платили за достъп до базата данни, както и трети страни, които по друг начин са се сдобили с такъв достъп, биха могли да запазят копие от нея в тяхна собствена база данни, въпреки, че са декларирали обратното. JobTiger не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията в тези случаи.
 12. Въпреки всички обезопасителни мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, JobTiger не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена.
 13. С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в JobTiger.
 14. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
 15. Клиентът се задължава да използва JobTiger законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез JobTiger материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на JobTiger, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.
 16. JobTiger има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. JobTiger има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги.
Глава II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Раздел I. Правила за използване на информацията
 1. Приемайки настоящите Условия за ползване, Клиентът има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите на JobTiger, единствено за лично и не комерсиално използване.
 2. Клиентът декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.
 3. Клиентът се съгласява, че ще използва JobTiger в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство.
 4. Клиентът няма право:
  /а/ да използва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права;
  /б/ да публикува материали, които са дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността, или права на трети лица;
  /в/ да изпраща непълни, невярни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
  /г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, "клубни приятелства", договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;
  /д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
  /е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
  /ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика;
  /з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
  /и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;
  /й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
  /к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

 5. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 6. Клиентът има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време.
 7. JobTiger има право да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита, че не отговарят на настоящите Условия.
 8. JobTiger има право да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.
 9. JobTiger се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на Клиента.
Раздел II. Правила по сигурността на страницата
 1. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:
  /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  /г/ да изпраща нежелани е-мейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
 2. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.
Глава III. УСЛУГИ
Раздел I. Услуги за потребители
 1. Всички услуги за търсещи работа са безплатни.
 2. Търсещите работа могат да бъдат, както регистрирани, така и нерегистирани потребители на JobTiger или някой от останалите описани домейни и поддомейни.
 3. Регистрация на търсещи работа потребители:
  30.1. За да се регистрира, потребителят попълва регистрационната форма на JobTiger или някой от останалите описани домейни и поддомейни, в която въвежда имената си, email адрес и парола за достъп.
  30.2. На въведения email адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.
  30.3. След потвърждаване потребителят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTiger. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват email адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.
 4. Регистрираният в „ТЪРСЕЩИ РАБОТА” потребител има възможност да кандидатства по обяви за работа, да създава и поддържа онлайн автобиография, чрез която да бъде откриван от потенциални работодатели, онлайн мотивационно писмо, да проследява кандидатурите, които е извършвал през сайта, както и да получава автоматични известия за нови обяви по определени критерии.
 5. По обяви за работа могат да кандидатстват и нерегистрираните търсещи работа потребители. Когато нерегистрираният търсещ работа избере да кандидатства по определена обява, той:

  32.1. Задължително попълва следните данни:
  • Е-mail адрес – попълненият e-mail адрес ще се използва от работодателя за връзка с кандидата. На същия този адрес кандидатът ще получи e-mail с името на позицията, за която е кандидатствал, както и кратка информация за услугите на JobTiger за търсещи работа;
  • Име и Фамилия – попълват се от кандидат, който кандидатства за първи път с даден е-mail;
  • Автобиография – клиентът избира желания файл от компютъра си, който да прикачи;
  • Ключ – въвежда се комбинация от букви и цифри с цел предпазване от автоматично генериране на съобщения.

  32.2. Може да попълни и следните незадължителни полета:
  • Мотивационно писмо - клиентът избира желания файл от компютъра си, който да прикачи; Когато в обявата има изискване за мотивационно писмо, под полето има надпис указващ това;
  • Снимка - клиентът избира желания файл, който да прикачи от компютъра си.
 6. Клиент, търсещ работа, не може да кандидатства два пъти за една обява с един и същ e-mail адрес. Кандидатите не могат да впишат в полето “e-mail адрес” e-mail адреса, с който съществува работодателска регистрация.
 7. Когато търсещ работа, независимо дали е регистриран или нерегистриран потребител, кандидатства по обява за работа, данните, свързани с тази кандидатура (email адрес, име на потребителя, автобиография, с която е кандидатствал) остават записани в системата на JobTiger, за което потребителят бива изрично уведомен. При кандидатстване за друга обява с вече използван e-mail адрес, няма да е необходимо търсещият работа да попълва отново имената си.
 8. Както регистрираните, така и нерегистрираните търсещи работа могат да създадат и предоставят на JobTiger автобиография от външен файл, достъпен за потенциални работодатели, които ще могат да го откриват и да се свързват директно с него.
  35.1. Когато регистрираните или нерегистрирани потребители прикачват собствена автобиография, те задължително въвеждат email адрес и се съгласяват с Общите условия.
  35.2. След изпращането на автобиографията, клиентът получава автоматично потвърждение за направената заявка и възможност за отказ за обработване на автобиографията.
  35.3. Когато автобиографията е активирана „За търсене”, потребитеkrлят (регистриран или нерегистриран) получава още един e-mail – за потвърждение, че автобиографията е вече достъпна за работодателите. Ново съобщение предоставя на търсещия работа възможност за преглед на автобиографията, абониране за автоматично известяване за нови обяви и отказ от автобиография „За търсене”.

 9. JobTiger може, по своя преценка, да откаже обработването на автобиографията и активирането й за търсене. В този случай потребителят ще бъде уведомен автоматично чрез e-mail съобщение за този отказ.
 10. Секция “ТЪРСЕЩИ РАБОТА”:
  37.1. “ТЪРСЕЩИ РАБОТА”е персонализирана секция в JobTiger за физически лица, търсещи работа. Само регистрирани потребители имат достъп до нея.
  37.2. Регистрацията в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” е безплатна. JobTiger си запазва правото по всяко време да променя условията за регистрация. При регистрация JobTiger изисква информация, като име, e-mail и др. Тези данни се използват само за целите на услугите, които JobTiger предоставя.
  37.3. Регистрираният в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” Клиент има право да създаде и редактира своя автобиография, чрез която да кандидатства за обяви в JobTiger и да бъде откриван от потенциални работодатели. Клиентът има на разположение он-лайн и практически насоки за съставяне на мотивационно писмо като допълнение към автобиографията си.
  37.4. Потенциални работодатели ще имат възможност да разглеждат автобиографията на регистрирания в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” Клиент само ако той е разрешил достъп до тази информация.
  37.5. Регистрираният в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” Клиент има възможност да получава уведомяване по e-mail за нови позиции, отговарящи на предварително зададени от Клиента критерии.
 11. Секция “ОБЯВИ ЗА РАБОТА”:
  38.1. Тази секция дава възможност на Клиент – търсещ работа, без регистрация, да търси и преглежда всички публикувани обяви за работа (поверителни и неповерителни) в пълен вид.
  38.2. Секцията дава възможност да бъдат разгледани всички неповерителни обяви на даден работодател.
  38.3. Клиентът може чрез JobTiger да изпрати по e-mail публикувана в сайта обява за работа.
  38.4. Клиентът може да кандидатства по публикуваните в JobTiger обяви чрез изпращане на работодателя на автобиография и/или мотивационно писмо, създадени в JobTiger. За да кандидатства по този начин, Клиентът трябва да има регистрация и създадени автобиография и/или мотивационно писмо.
  38.5. Клиентът може да кандидатства за работа и чрез изпращане на автобиография и/или мотивационно писмо от собствен файл, като в този случай предварителна регистрация в секция “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” не се изисква.
 12. Клиентът, търсещ работа има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни в JobTiger за търсещи работа.
 13. В JobTiger Клиентът получава безплатна информация за представени в сайта фирми, за партньорите на JobTiger, за курсове и професионални обучения, стажантски програми и стипендии за обучение, полезни материали за пазара на труда, календар и обща статистика, предоставени за публикуване в системата.
 14. В JobTiger са публикувани безплатни съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване, насоки за успешно представяне по време на интервю и за оценка на отправеното предложение за работа.
Раздел II. Услуги за работодатели
 1. Секцията “ЗА РАБОТОДАТЕЛИ” е персонализирана за Клиенти -работодатели в JobTiger. Само регистрирани работодатели имат достъп до нея.
 2. Регистрация на работодатели:
  43.1. За да се регистрира, потребителят попълва регистрационната форма на JobTiger или някой от останалите описани домейни и поддомейни.
  43.2. На въведения email адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.
  43.3. След потвърждаване потребителят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTiger. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват email адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.
 3. Регистрираният Клиент - работодател има възможност да получи следните видове услуги:
  44.1. Платени услуги:
  44.1.1 Достъп до базата данни с автобиографии – Работодателят придобива право по зададени критерии да търси подходящи кандидати в цялата база данни автобиографии с разрешен достъп и има възможност, след заплащане на услугата, да се свърже с предпочетените от него кандидати.
  44.1.2. Публикуване на платена обява - след заплащане на цената на услугата, Клиентът придобива право да публикува обява в JobTiger. Обявата може да бъде поверителна (без информация за контакт и името на работодателя) или неповерителна (с информация за контакт и името на работодателя). Публикуваната обява дава възможност на всички кандидати за работа да я разгледат в детайли и да кандидатстват за съответната длъжност. Клиентът-работодател има достъп до статистическа информация за посещаемостта на обявата му и за кандидатствалите он-лайн за позицията;
  44.1.3. Представени фирми - след заплащане на цената на услугата, Клиентът придобива право да представи дейността на фирмата си на български и английски език и лого (банер/бутон с лого с размер 30х90 pxl), което включва и връзка от обявата за работа към информацията за фирмата, както и връзка от информацията за фирмата към всички неповерителни обяви към съответния момент.
  44.2. Безплатни услуги:
  44.2.1. Публикуване на безплатна обява – Клиентът има право да публикува обява в JobTiger и без да заплаща цена за тази услуга. При публикуване на безплатните обяви, те се подреждат последни както в категорията, за която се отнасят, така и след всички други обяви, за които Клиентът-работодател заплаща цена на услугата „публикуване на обява”.

 4. Клиентът – работодател има право да публикува съобщения за курсове и обучение, както и реклама в JobTiger срещу заплащане по отделна тарифа, публикувана в страницата на JobTiger.
 5. Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Клиенти – работодатели, са публикувани в секцията “Цени”.
 6. С цел предпазване на работодателите, публикуващи обяви в JobTiger, от получаване на нежелани съобщения и спам, потребителите на JobTiger няма да имат достъп до e-mail адрес за контакт в обявите. Кандидатурите по обявите ще бъдат изпращани на e-mail адреса на работодателите през системата на JobTiger. Освен чрез e-mail работодателите ще имат постоянен достъп до получените кандидатури и чрез своята регистрация в JobTiger.
 7. При преглеждане на списъка с кандидати, работодателите ще имат възможност да получат допълнителна информация дали подадените от даден кандидат автобиография и/или мотивационно писмо са създадени в JobTiger или са външни (прикачени като файл към кандидатурата на кандидата). В случаите когато документите, с които се кандидатства са външни, това ще бъдe указано със съответни знаци.
Раздел III. Мнения и коментари
 1. JobTiger има място в страницата където могат да се публикуват мнения и коментари. Всички материали, изпратени по този начин, стават собственост на JobTiger.
Глава IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Раздел I. Предоставяне на информация
 1. При представянето от Клиент на съдържание във всяка общодостъпна част от страницата, включително частите за съобщения, събития и награди, Клиентът се съгласява и гарантира на JobTiger и представителствата му, че на всеки друг Клиент е позволен достъп, дисплей, преглед, съхранение и репродуциране на съдържанието за лична полза. Съгласно настоящите условия, собственикът на такова място в страницата запазва всички права, които могат да съществуват в такова съдържание.
 2. С оглед поверителността на информацията, предоставена от Клиент–търсещ работа, същата е достъпна за други клиенти на JobTiger само в случай, че търсещият работа е разрешил достъп до автобиографията си или е кандидатствал по публикувани в JobTiger обяви чрез изпращане на автобиографията си (вкл. и от файл) на работодатели.
 3. Клиентите – работодатели могат да ограничат достъпа на други клиенти на JobTiger до своя информация чрез публикуване на поверителни обяви. Посетителите в JobTiger получават достъп до съдържанието на поверителната обява, но не й до данните за името и контактите на работодателя.
Раздел II. Съхраняване на информацията
 1. JobTiger съхранява история за всички действия, които потребителите извършват в системата. JobTiger си запазва правото да променя действията по съхраняване (пазенето) на историята.
 2. Когато в продължение на 2 месеца, Клиент, създал и предоставил непълна автобиография в базата данни на JobTiger, не завърши своята автобиография, JobTiger има право автоматично и без предупреждение да изтрие последната.
Раздел III. Условия по поверителността на информацията
 1. JobTiger се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои Клиенти. JobTiger ще полага всички усилия да запази предоставената информация като поверителна и тя да се използва само за целите, описани в настоящите условия.
 2. JobTiger се задължава да не разкрива информация и/или лични данни относно индивидуални посещения на Клиенти в страницата на JobTiger, освен ако законът или властите не го изискват.
 3. В отделни случаи, когато Клиент пожелае да използва дадена услуга и възникне някакъв спор, може да се наложи предоставянето от Клиента на още специфична информация.
 4. При съгласие на Клиента, JobTiger може да използва предоставената от Клиента информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента или да се свърже с Клиента във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай, че клиентът не е изразил несъгласие, JobTiger може да изпраща на посочения от клиента e-mail, без да разкрива на трети лица данните за контакт, рекламни съобщения и/или бюлетини на JobTiger.
 5. JobTiger може да поиска от клиента и информация, касаеща неговите интереси, предложения и коментари относно страницата, типа работа, от която се интересува Клиента и всичко останало във връзка с усилията на JobTiger да осигури максимално голяма полза от тази страница.
 6. Когато Клиент посещава страници от групата на JobTiger, възможно е рекламни фирми-трети страни, като показват реклами на съответната фирма, да използват информация (която не включва лични данни на Клиента, в т.ч. име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно броя на посещенията на Клиента на тази и други страници с цел да бъдат показани реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Клиента. Повече информация за тази практика и възможностите за избор от страна на Клиента, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, Клиентът може да намери на http://www.google.bg/privacypolicy.html.
 7. Като трета страна в ролята на доставчик, Google използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтовете на JobTiger. Бисквитки ("Cookies") представляват малко количество информация, изпращана от уеб сървър към уеб браузър, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Клиенът можете да избере да изтрие или не съответните бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Повече информация за "cookies" може да се намери на http://www.allaboutcookies.org/cookies/. С помощта на "бисквитката" DART на DoubleClick, Google показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете от групата на JobTiger, така и на други сайтове в интернет. Клиентът може да откаже използването на "бисквитката" DART, като посети страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация в тази връзка, Клиентът може да получи на https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557.
Раздел IV. Промени в политиката по поверителността
 1. Ако JobTiger реши да направи промени във връзка с политиката по поверителността на информацията, те ще бъдат публикувани в страницата, така че клиентите винаги ще са запознати каква информация набира JobTiger, как би могла да бъде използвана и дали ще бъде разкрита на някого.
Глава V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЖОБТАЙГЪР И НА КЛИЕНТИТЕ
Раздел I. Отговорности на JobTiger
 1. JobTiger е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове за неговото прилагане, както и съгласно нормите на Етичния кодекс за поведение на администраторите на лични данни, приет от Комисията за защита на личните данни.
 2. JobTiger не може и не потвърждава, че всеки Клиент е този, за когото се представя. JobTiger не може и не се замесва в отношенията между клиентите, и не контролира поведението на посетителите в JobTiger. В случай на спор между един или повече клиенти, JobTiger (и неговите агенти и служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.
 3. JobTiger по правило не контролира информацията, предоставена от клиентите на разположение в уеб страницата. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, JobTiger може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване или да отстрани информацията. JobTiger не е задължен и не носи отговорност към клиентите за изпълнение или неизпълнение на такива действия. JobTiger има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Условия или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.
 4. JobTiger няма задължение да прави проверка за точността, пълнотата или навременността на информацията в JobTiger. Използването на страницата и информацията в нея е на риск на Клиента.
 5. JobTiger не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страницата на JobTiger. При никакви обстоятелства JobTiger не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез JobTiger. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез JobTiger.
 6. JobTiger, неговите собственици, партньори, управители, служители и агенти не гарантират, че JobTiger ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на JobTiger, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите, и на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставена от клиентите в JobTiger.
 7. JobTiger не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп.
 8. JobTiger неговите собственици, партньори, служители и доставчици не носят отговорност за решения, основани на публикуваната информация.
 9. JobTiger не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
Раздел II. Отговорности на Клиента
 1. С приемането на настоящите общи условия, търсещият работа клиент декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на търсене и намиране на работа.
 2. Клиентът изрично се съгласява да не търси отговорност от JobTiger за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 3. Клиентът се задължава да не търси отговорност от JobTiger, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на JobTiger от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
За да използвате този сайт, трябва да заявите, че приемате настоящите условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите на JobTiger.

С влизането в сайта JobTiger, Staj.bg, KakviDaStanem.bg, TigerClub.bg, TigerOnSite.bg, Careerdays.bg, topictemployer.bg, itmeetup.bg, hrindustry.bg, JobTiger.tv, JobTiger.agency, hrauditadvice.com, beit.today, jobs.kaldata.com, jobs.isic.bg и техните поддомейни Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в сайта www.KakviDaStanem.bg.
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия