kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
22:51 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 161674    Университети: 6    Специалности: 19   
Треньор / Специалист по физическо възпитание и спорт
Съвременният спорт е многостранно обществено явление и сфера на човешката дейност, която се характеризира със специализирана система от средства, способи и форми на двигателна дейност.
Задължения, характеризиращи длъжността:

Думата „спорт“, произлиза от латинското “disportare” или “desportare”, което означава забава, игра, телесно упражняване. Спортът, редом с физическото възпитание, е част от общата култура на човека, която условно може да се разглежда като духовна, материална и физическа.

Съвременният спорт е многостранно обществено явление и сфера на човешката дейност, която се характеризира със специализирана система от средства, способи и форми на двигателна дейност.

Физическото възпитание и спортът са мощен инструмент за положителна промяна и преодоляване на проблемите, свързани с понижаването на здравословно състояние на съвременния човек, които са в основата, и създават предпоставки за възникване и развитие на едни от най-разпространените заболявания, като сърдечно-съдови, респираторни, психологически разстройства, поражения върху опорно-двигателния апарат и др., в следствие на фактори като:

 • понижената двигателна активност, в следствие на развитието и присъствието на технологиите и машинизацията в живота на съвременния човек, водещи до неговото обездвижване;
 • повишено психическо напрежение в следствие на трудовия процес, където например често необичайната/неудобна/фиксирана работна позна, шума, замърсеността на въздуха, монотонността и др. фактори, повишават психическото напрежение и влияят отрицателно на здравословното и функционалното състояние на организма;
 • възникването на вредни навици като неконтролирано хранене, зависимости като употреба на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и др.;
 • съществуващите бариери от всякакъв характер – физически, психологически, социален, материален и др., възпиращи човека да се занимава със физически упражнения и спорт, като например: липса на мотивация, липса на свободно време или трудна съвместимост с професионалните ангажименти, липса на информираност и компетентност, липса на материално-технически средства и/или база за практикуване на дадения вид спорт или физическа дейност в района на местоживеене, и др.

Обхват: трудова, спортна, спортно-състезателна, рехабилитационно-оздравителна, професионално-приложна (напр. армия; полиция и др.), възпитателна и образователна дейности.

Цели:
 • Постигането на хармоничното физическо развитие на човека (най-вече при подрастващите);
 • Развитие на основни двигателни качества (напр. сила, бързина, издръжливост, гъвкавост, координационни способности и пр.) и формиране на определени двигателни умения и навици;
 • Повишаване, подобряване, укрепване, съхранение на здравословното състояние на организма;
 • Повишаване на трудоспособността на организма и способностите му да се адаптира към физически и психически стрес и натоварвания, повишаване на способностите за възстановяване, в следствие на умора;
 • Създаването на интерес, потребност и приобщаване на хора към системни занимания с физически упражнения, спорт, туризъм и др., с цел масовост, превенция срещу вредни навици, зависимости и отрицателни влияния на заобикалящата социална среда и др.;
 • Възможности за изява на психо-физическите и двигателните качества, умения и способности на човека (напр. спортно-състезателна дейност, реализиране на спортни резултати и др.);
 • Възпитание, формиране и повишаване на психологическите и волеви качества на личността;
 • Постигане на временни или трайни положителни промени в организма и психическото състояние на трениращия и други.
Могат да се различават някои относително самостоятелни, но взаимно свързани предметни области в спорта, условно разделящи се според целите и формите на практикуване, като:
 • Спорт за всички. Това са многообразни форми на практикуването на спорт и физически дейности, характерни с достъпност за всички слоеве на обществото, за всички възрастови групи хора. Включват огромно разнообразие и възможности за свободно или организирано практикуване на спорт, приоритетно с цел подобряване на здравето, личното усъвършенстване и удоволствие. Не са изключени и възможностите за спортни изяви и реализиране на спортни резултати, но те са постигнати главно на доброволни начала, извън професионалната среда и трудовите отговорности;
 • Спорт в учебните заведения. Това са организираните форми на тренировъчна и състезателна дейност, като част от програмите за физическо възпитание за всички степени на образование;
 • Спорт за високи постижения. Това е форма на спортна дейност, която е систематизирана и включва високо интензивна и научнообоснована, строго регламентирана, тренировъчна и състезателна дейност, която цели достигане на високо спортно майсторство и максимални спортни резултати.

Тясна е взаимовръзката между тези относително различни области на спортна дейност. Например, спортът за всички и този в учебните заведения дават възможности да се открояват и селектират спортните таланти. От друга страна, високите постижения на изтъкнати спортисти (аматьори или професионалисти) в елитния спорт оказват своето стимулиращо и мотивиращо въздействие за развитието над всички видове спортна дейност.

Организирани занятия с физически упражнения и двигателна дейност най-общо могат да бъдат урок по физическо възпитание, тренировка по вид спорт, които представляват систематизирани, обосновани, целенасочени, целесъобразни, специално организирани и ръководени от спортно педагогически кадри – треньор, учител по физическо възпитание. Категоризират се като педагогически кадри, тъй като тренировката или урокът имат учебно съдържание, образователна и възпитателна насоченост и се подчиняват на педагогическите принципи за обучение, образование и възпитание. Специални рехабилитационно-оздравителни форми на занимания с двигателна дейност, са специално организирани и ръководени от специалисти в областта на кинезитерапията и адаптирана физическа активност.

Реализирането на разнообразния набор от задачи на физическото възпитание и спорта поставя изисквания за практическа и теоретична подготвеност на спортно-педагогическите кадри, която включва изключително широк набор от познания, които най-общо могат да бъдат разгледани по следния начин:

 1. Теоретико – методическа подготовка, която включва специални и целенасочени познания и умения в основните предметни области на спорта и физическото възпитание, като:
  • История на физическата култура;
  • Теория и методика на спортната тренировка;
  • Теория и методика на спортната подготовка;
  • Теория и методика на физическото възпитание;
  • Статистика и статистически методи в спорта;
  • Спортна метрология и основи на научните изследвания в спорта;
  • Спортен мениджмънт и управление на спорта;
  • Теоретичната и методическа подготовка по видовете спорт.
 2. Познания в областта на медико-биологичните науки, пряко свързани с въздействието на физическите упражнения върху човешкия организъм:
  • Анатомия;
  • Физиология и физиология на спорта;
  • Биохимия;
  • Биомеханика на физическите упражнения;
  • Спортна медицина;
  • Кинезитерапия и др.
 3. Обща научна подготовка и познания, свързани с дейността на физическото възпитания и спорта, в областта на философията, психологията, педагогиката, социологията, информатиката и информационни технологии, чуждите езици.
 4. Методико-практическа подготовка, която включва приложение на методическите познания и методика на преподаване, изисквания към владеене на необходимите практически умения за преподаване на учебно-тренировъчния материал, в това число задълбочени познания и добро владеене на спортно-техническите прийоми и тактическите действия в изучаваните спортове.

Работата на учителя по физическо възпитание и изискванията към неговите професионални качества и компетенция в практиката са свързани с разработване и изготвяне на учебна документация и учебна програма, относно срочните разпределения на учебния материал, който е регламентиран от програмата по физическо възпитание на министерството и от държавните образователни изисквания, като се съобразява с конкретните условия на училището и традициите на физическото възпитание и спорта в региона.

Учителят по физическо възпитание трябва да притежава необходимите теоретични, методически и практическите умения за преподаване на учебния материал за всяко от нивата на обучение, за подобряване на физическата дееспособност на учениците и тяхното здравно състояние. Трябва да притежава организационни умения, необходими за провеждането на масови училищни прояви, като училищни състезания, празници, екскурзии, лагери и др. Учителят по физическо възпитание има изключителната роля да възпитава в учениците психологическите и волеви качества, любов към спорта и потребност, желание за системни физически упражнения. Съдейства на учителите по другите предмети за цялостното оформяне на учениците като достойни граждани на обществото и личности, притежаващи богата култура и високо равнище на работоспособност.

Работата на треньора и изискванията към неговите професионални качества и компетенции в практиката, са свързани с организирането, провеждането, ръководенето и контролирането на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност. В тази връзка треньорските задачи са многообразни и подчинени на целите, според вида спортна или състезателна дейност. Изисква се високо равнище на организационни качества, теоретична, методическа и практическа подготовка, познаването и използването на тренировъчните средства, способи и форми. Познаване и спазване на условията, принципните и закономерностите за формирането и развитието на спортните постижения. Способности за вземане на бързи, адекватни и целесъобразни решения, в условия на напрегната и бързо променяща се обстановка, каквато е характерна за спорта и спортните състезания. Функциите на треньора, дейностите и задачите свързани с треньорската работа, могат да бъдат описани най-общо като:

 • Планиране и изготвяне на учебно-тренировъчни планове за подготовка и участия в състезания;
 • Обучение по вида спорт за всички нива;
 • Ръководене на тренировъчно-подготвителния процес и участията на спортисти в състезания;
 • Управление, прогнозиране, анализ, контрол и оценка в учебно-тренировъчната, подготвителната и състезателната дейност;
 • Създаване, моделиране, коригиране, актуализиране и оптимизиране на състезателните модели, тренировъчните и методическите средства;
 • Оптимизиране на тренировъчната и състезателната дейност;
 • И други, като например: следене на тенденциите в сферата на спорта и пр.
Степените на квалификация на упражняващите треньорска дейност в България се регламентират от Министерството на младежта и спорта според критерии за образователна степен, стаж и др. Те са:
 • Инструктор;
 • Помощник треньор;
 • Треньор;
 • Старши треньор;
 • Главен треньор.
ОБРАЗОВАНИЕ

За придобиване на образователни степени за специалности, свързани със физическото възпитание и спорта в България, единственото официално висше учебно заведение е Национална Спортна Академия „Васил Левски“, която предлага висше образование и подготовка в основните направления спорт, физическо възпитание и кинезитерапия, със специалности както следва:

Степен бакалавър:

Направление Спорт:
 • Треньор по вид спорт;
 • Спортен мениджър;
 • Спортен аниматор;
 • Спортен журналист;
 • Треньор по адаптирана физическа активност и спорт;
 • Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт в системата на БА и МВР.
Направление Физическо възпитание:
 • Учител по физическо възпитание.
Направление Кинезитерапия:
 • Кинезитерапевт.
Магистърски програми:
 • Спорт за високи постижения;
 • Спортен мениджмънт;
 • Спортна психология;
 • Спортна журналистика;
 • Олимпизъм и спорт;
 • Спорт и сигурност;
 • Спорт, фитнес, здраве;
 • Кинезитерапия;
 • Физикална терапия и рехабилитация;
 • Спортна анимация;
 • Адаптирана физическа активност и спорт;
 • SPA култура, източни и аква практики;
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики;
 • Физическо възпитание и спорт;
 • Младежки дейности и спорт;
 • Създаване и реализация на спортни шоу програми.
Образование:
Национална Спортна Академия „Васил Левски“
Потенциални работодатели:
Спортни дружества и учебни заведения.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия