kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
10:28 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 73744    Университети: 5    Специалности: 6   
Директор на училище
Директорът на училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и училищната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.
Задължения, характеризиращи длъжността:
Отговорностите и задълженията на директора са изключително много, затова той разполага с екип от експерти – заместник-директори, педагози, психолози, учители, синдикални представители и други, които подпомагат всички процеси в училище. Основните задължения и отговорности на директора са да:
 • изпълнява нарежданията на министъра на образованието и науката и на началника на Регионалния инспекторат по образованието;
 • представлява институцията в съответствие с предоставените му правомощия;
 • осъществява системен контрол върху учебно-възпитателния процес;
 • съставя отчети и подава справки към съответните институции;
 • съставя разписанието на персонала и работните заплати. Разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми;
 • отговаря за съставянето на бюджет и изпълнението му;
 • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала;
 • обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието;
 • съдейства на компетентните органи за извършване на проверки или установяване на нарушения в съответствие със Закона за народната просвета;
 • осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд;
 • създава условия за стимулиране на творческите изяви на ученици и учители;
 • създава условия за насърчаване на квалификацията и кариерното развитие на учителите;
 • съдейства на училищното настоятелство при осъществяването на неговата дейност;
 • спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето, който представлява неразделна част, приложение към настоящата длъжностна характеристика;
 • създава условия за осъществяване на възпитателната работа: мотивира развитието на ученика съобразно неговите интереси и потребности; благоприятства формирането на гражданска позиция и социална активност на учениците; създава условия за интегриране на ученика в училищната и социалната среда;
 • създава условия за правилното водене и съхраняване на училищната документация;
 • отговаря за материално-техническата база на училището.
Директорът осъществява външни организационни връзки с Министерство на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образованието, органите на държавната и местната власт, родителите на учениците и обществеността, юридически лица с нестопанска цел, фирми и други, със средствата за масово осведомяване, със съюзи на работодателите в системата на народната просвета, със синдикати и висши училища.

Професионален опит: не по-малко от 3 години учителски трудов стаж.

Специални умения и компетентности:
 • познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на народната просвета;
 • има опит и умее да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;
 • умее да работи в екип;
 • притежава силно развити комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;
 • анализира, синтезира и взема решения;
 • познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца.
Образование:
Висше, образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност.
Потенциални работодатели:
Учебни заведения от различен характер. Министерството на образованието и науката и други.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия