kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
22:04 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 147655    Университети: 10    Специалности: 11   
Специалист Корпоративно кредитиране
Продава продуктите на банката в сферата на корпоративното кредитиране. Администрира отпуснатите кредити и следи за редовното им погасяване.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Участва в срещи с представители на юридически лица и еднолични търговци във връзка с искания за кредит, както и за привличане на нови клиенти.
 • Проучва клиентите, постъпилите искания за кредит, анализира и оценява състоянието на кредитоискателя, обекта на кредитиране и обезпеченията.
 • Проверява на място предоставяните обезпечения.
 • Изготвя рейтинг на кредитоискателите, становища и предложения за сключване на кредитни сделки и ги предлага за решение на компетентния в банката орган.
 • Регистрира кредитоискателите и кредита в информационната система на банката.
 • Оформя документално кредитните сделки – изготвя договори за кредит, залог, записи на заповед и други документи в зависимост от конкретната сделка, съгласува ги с юрист на банката и ги предлага за подписване от оправомощените да представляват банката и клиента лица.
 • Вписва обезпеченията в съответните регистри.
 • Съхранява оригиналните документи по кредитите и поддържа клиентските досиета.
 • Регистрира и архивира отказаните кредитни сделки.
 • Администрира отпуснатите кредити - осчетоводяване, олихвяване, целево използване на средствата, събиране на изискуеми погасителни вноски, такси, комисиони, просрочие, осчетоводяване на обезпечението, въвеждане в информационната система на настъпили промени и други, до пълното им погасяване.
 • Наблюдава обслужването на кредитите, спазването на поетите договорености, както от страна на клиента, така и от банката, а при констатирани нарушения уведомява компетентния орган на банката.
 • Текущо изготвя и изпраща писмени уведомления, покани, извлечения и други до кредитополучателите.
 • Извършва периодични кредитни анализи на кредитополучателите и проверка на обезпеченията.
 • Периодично класифицира и оценява риска по кредитите.
 • Изготвя становища и предложения във връзка с предоговаряне/ преструктуриране на кредитни сделки.
 • Изготвя договори, анекси и други документи за документално оформяне на предговарянето/преструктурирането на кредитни сделки.
 • Архивира досиетата при пълно погасяване на дълга и приключване на кредита.
Образование:
Необходимо е висше икономическо образование, за предпочитане по финанси. Много добро ниво на владеене на английски език.
Потенциални работодатели:
Всички банкови и небанкови институции, които се занимават с кредитиране.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия