kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
08:30 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 59434    Професии: 7
Строителство на сгради и съоръжения
Университет:Висше строително училище „Любен Каравелов” - София
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна     21,5
Бакалавърредовна     84,0
задочна     105,0
Специалистредовна     63,0
задочна     73,5
Прием:
За обучение могат да кандидатстват и да бъдат приети български граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение във висшите училища. Кандидат-студентите, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представят при кандидатстването си във ВСУ “Л. Каравелов” диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката. Донаборници могат да кандидатстват само за редовно обучение. Младежи, приети за редовно обучение във ВСУ “Л. Каравелов”, се отлагат от наборна военна служба до завършване на образованието, но не по-късно от навършването на 27 години. За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи: 1. Молба до Ректора на ВСУ (по образец). 2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (за обучение в степените “магистър”, “бакалавър” и “специалист”). Оригиналите на дипломите се връщат след сверяване с копията и заверка от длъжностното лице, приемащо документите. 3. Документ за военна служба: o военно-отчетна книжка за отслужилите, която след проверка се връща; o документ за окончателно освободените от наборна военна служба (Решение на ЦВМК; лица с двойно гражданство и навършилите 30 години.); o удостоверение за уволнение от наборна военна служба към началото на учебната година. 4. Състезателен картон. В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности, степени и форми на обучение в низходящ ред. За задочно обучение имат право да кандидатстват: o жени; o отслужили мъже; o окончателно освободени от наборна военна служба мъже; o уволняващи се войници към началото на учебната година. 5. Талон на кандидат-студента с входящ номер. С талон и документ за самоличност кандидат-студентите се допускат до конкурсните изпити, проверяват резултатите от тях и класиранията. 6. Декларация за оригиналността на дипломата и пълното съответствие с представеното ксерокопие. 7. Декларация, че кандидат-студентът не е (е) завършил друго висше училище или че в момента не е (е) студент в друго висше училище. 8. Инвалидите от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват във ВСУ, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства. 9. Квитанция за платена административна такса. Кандидатстудентски формуляри се закупуват от ВСУ “Л. Каравелов”, бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и бюрата на Националната агенция за прием на студенти. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Кандидат-студентите полагат следните конкурсни изпити: 1. По математика – за всички специалности и степени. 2. По рисуване – за специалностите: o “Архитектура” – степен “магистър”. o “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - степен “бакалавър”. Конкурсният изпит по математика е съобразен с програмата по математика в средните училища. Конкурсният изпит по рисуване се провежда по следните тематики: • първи ден – задача 1, продължителност 6 часа: рисунка на модел (стереометрично или геометрично тяло или група тела) при определени условия за промяна на пространственото положение на модела – завъртане, преместване, отнемане или добавяне на обем; • втори ден: - задача 2, продължителност 3 часа: от зададени по брой, размери и условия за поставяне стереометрични тела да се направи композиция, наподобяваща сградни форми, която да бъде нарисувана в перспектива; - задача 3, продължителност 3 часа: рисунка на свободна композиция на предварително зададени по конкретно условие стереометрични тела в пространството. • трети ден – задача 4, продължителност 3 часа: рисунка на вътрешността на проста еднопространствена сграда, гледана от зададена точка, по външен вид на сградата и разположение в план. БАЛООБРАЗУВАНЕ • Състезателният бал за класирането на кандидат-студентите, полагащи изпит по математика по специалностите: “Строителство на сгради и съоръжения” и “Саниране и дизайн на сгради”, се образува като сума от: - Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, като се взема по-високата от предварителния и основния изпит; - Най-високите две оценки по дисциплините математика, физика, строителна механика и стоманобетон от дипломата за средно образование. Максималният бал е 24.00. • Състезателният бал на кандидат-студентите по специалността: “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (инженер-архитект), се образува като сума от: - Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, като се взема по-високата от предварителния и основния изпит; - Най-високите две оценки по дисциплините математика, физика, строителна механика и стоманобетон от дипломата за средно образование; - Удвоените оценки от изпита по рисуване от втори ден – задачи 2 и 3. Максималният бал е 48.00. • Състезателният бал на кандидат-студентите по специалността “Архитектура” (архитект) се образува като сума от: - Оценката от конкурсния изпит по математика, като се взема по-високата от предварителния и основния изпит; - Трите най-високи оценки, различни от Слаб (2), от четирите задачи по рисуване. Максималният бал е 24.00.
Учебници:
В библиотеката на ВСУ са осигурени учебници, методически ръководства и помощна литература за студентите по всички дисциплини от учебните планове. На желаещите студенти да закупуват учебна литература е осигурена възможност в учебния склад и книжарниците на ВСУ на цени от 6,00 до 16,00 лв.
Стажове:
ВСУ „Л. Каравелов” има сключени споразумения за провеждане на учебни практики и стажове с Българската строителна камара и строителни фирми - “Планекс холдинг”, “Галчев инженеринг груп”, “Софстрой” АД, “Балкански 2000”, “Монолит 3” ООД, “Булмикс 97” ООД, “Монимекс” ЕООД, “Експрес гаранцион”, ЕТ ”Румен Вътков”, „Тотал строй инвест”, Танел ООД, Интехстрой ООД, „Мостконсулт” ООД и много други.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия