kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
20:18 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 37789    Професии: 4
Технология и управление на транспорта
Университет:Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Бакалавърредовна     84,0
задочна     94,5
Специалистредовна     63,0
Прием:
В помощ на кандидат-студентите ежегодно се издава Кандидатстудентски справочник, в който са публикувани наредбите за прием на студенти във ВТУ „Тодор Каблешков” и в Транспортния колеж, представена е академичната структура и кратка анотация на специалностите. Справочникът може да бъде закупен от книжарницата на училището. Информация за кандидатстудентската кампания има и на страницата на училището в Интернет. Във ВТУ „Тодор Каблешков” могат да кандидатстват български граждани, в т.ч. и лица с двойно гражданство, едното от които е българско, както и чужденци, които към момента на кандидатстване не са студенти, имат образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища, и към началото на учебната година не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда. Приемът е без разграничения по пол. Без ограничения се приемат кандидати с трайни физически увреждания и намалена работоспособност. За участие в конкурса се заплаща административна такса, размерът на която се определя с постановление на Министерския съвет. Кандидат-студентите подават в училището (бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и Националната асоциация за прием на студенти в страната) следните документи:  Молба до Ректора (по образец);  Оригинал и ксерокопие от дипломата за завършено образование;  Декларация по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (по образец);  Квитанция за внесена административна такса. Младежите, кандидатстващи за задочно обучение, представят военна книжка или документ, удостоверяващ предстоящо уволнение, отлагане или освобождаване от наборна военна служба. За прием в ОКС „бакалавър” се полага писмен конкурсен изпит по математика, а за ОКС „специалист” – писмен тест по математика. Резултатите от провеждания предварителен кандидатстудентски изпит по математика се признават за конкурсен изпит. Зачитат се също и оценки от успешно положени изпити по математика в други висши училища. Вместо оценката от конкурсния изпит по математика при образуване на състезателния бал може да бъде зачетена оценката от положен държавен зрелостен изпит по математика или физика. За 30% от местата за прием в ОКС „бакалавър” редовно обучение и за 40% от местата в ОКС „специалист” редовно обучение се състезават помежду си завършилите професионални гимназии, чиито профил съответства на специалностите, по които училището извършва обучение. Важни дати и срокове за кандидатстудентската кампания’2007:  Предварителен конкурсен изпит по математика - 23.06.2007 г. Срок за подаване на документи: 19.03 – 21.06.2007 г.  Редовен конкурсен изпит по математика - 31.07.2007 г. Срок за подаване на документи: 20-06 – 29.07.2007 г.  Конкурсен тест по математика - 17.08.2007 г. Срок за подаване на документи: 31.07 - 15.08.2007 г.
Учебници:
Учебниците и учебните помагала се издават от издателско-полиграфическата база, част от академичния комплекс на Висшето транспортно училище. Цените варират от 4 лв. до 12 лв. за различните издания. Общата сума, необходима за закупуване на учебници за цялото следване в ОКС „специалист”, не надхвърля 260 лв., а в ОКС „бакалавър” - 340 лв. На разположение на студентите и докторантите са и разработените електронни учебници, електронно списание, както и специализираната литература – научна и справочна, предоставяна от университетската библиотека.
Стажове:
Доброто практическо обучение на студентите, съчетано с възможности за придобиване на професионална квалификация, е традиция за Висшето транспортно училище като образователна институция. Целта му е студентите да усвояват в дълбочина както получаваните теоретични знания, така и необходимите практически умения, което осигурява по-добри перспективи за професионална реализация веднага след дипломирането. Учебно-производствените стажове са част от учебните планове. Програмите се разработват от специализиращите катедри съвместно с водещи специалисти от практиката. Провеждането им се осъществява във външни организации, с които се сключват договори за използване на материалната база и специалистите им. Най-често това са фирми от държавния и частния сектор, с които ВТУ „Тодор Каблешков” има договори за партньорство: Национална компания “Железопътна инфраструктура”, БДЖ ЕАД, Столичен автотранспорт ЕАД, Столичен електротранспорт ЕАД, Метрополитен – София, “СК-13 Холдинг” АД и др.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия