kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
23:00 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 18433    Професии: 2
Електротехника
Университет:Технически университет - Габрово
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Специалистредовна     63,0
Прием:
Кандидат-студентите подават в Ректората следните доку¬мен¬ти: 1. молба до Ректора по образец /намира се в кандидатсту¬дент¬ския справочник/ с посочване на всички специалности, подредени по реда на предпочитанията; 2. копие и оригинал на дипломата за завършено средно обра¬зова¬ние. Ор謬¬гиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след све¬ря¬ване с ко¬пие¬то; 3. документ за военна служба: а/ военна книжка /за отслужилите/; б/ удостоверение за уволнение от армията към месец септември 2007 г.; в/ удостоверение за освобождаване от военна служба по здрବв¬слов¬ни причини от Военно окръжие /военна книжка/. 4. декларация, че са информирани за заболяванията, противо¬пказ¬ни за желаните от тях специалности; 5. уверение от съответния деканат за завършени най-малко два семес¬тъ¬ра от кандидатите, желаещи да възстановят студентски¬те си права в съ¬ща¬та специалност и същата форма на обучение; 6. документ за платена такса за кандидатстване /таксата се внася при по¬даване на документите/; 7. Кандидат-студентите с променено име или фамилия попъл¬ват дек¬ла¬рация за идентичност на имената /дава се от Универси¬тета/. 8. Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%,,лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, военноинвалидите, кръглите сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства заедно с другите документи за кандидатстване. Документи за кандидатстване, не се приемат след опреде¬ле¬ни¬те срокове и във вече подадените документи не се правят поп¬ра⬬ки. Подадените кандидатстудентски документи служат за кан¬дидат¬¬ст¬¬ва¬не едновременно за задочно и редовно обучение. . Кандидатстудентските документи се приемат в сграда Ректора¬т или Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация – Ст.Загора,ул.”Августа Траяна” N 23 и в бюрата организирани от него За кандидат-студентите завършили акредитирани колежи се кандидатства с дип¬ло¬ма¬та от колежа и академична справка. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” За инженерните специалности: "Машиностроителна техника и технологии" "Технология на материалите и материалознание" "Прецизна техника и уредостроене" "Текстилна техника и технологии" "Хидравлична и пневматична техника" "Автоматика, информационна и управляваща техника" "Компютърни системи и технологии" "Електроенергетика и електрообзавеждане" "Електроника" "Комуникационна техника и технологии" "Индустриално инженерство" “Техника и технологии за опазване на околната среда” конкурсът е по математика - тест или общотехническа подготовка - тест (по избор). За специалността "Индустриален мениджмънт" конкурсът е по математика - тест, общотехническа под¬го¬тов¬ка - тест или география - тест (по избор). За социалните и стопански специалности писмените кон¬курс¬ни изпити са както следва: - за специалности "Стопанско управление", „Публична администрация” и "Икно¬ми¬ка на търговията" – по ма¬те¬ма¬ти¬ка - тест, география или български език и литература - тест (по избор); - за специалност "Социални дейности" – по български език и литература – тест, география – тест (по избор); Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко кон¬¬курс¬ни изпита от избираемите. Кандидат-студент, който се е явил на два или повече кон¬кур¬сни из¬пита участва в балообразуването с по-ви¬со¬ката си оценка. ТУ – Габрово провежда предварителни изпити по математика, български език и литература и ОТП, чиито резултати се зачитат като приемен изпит. кандидат-студентът заплаща отделна такса за предварителния изпит. Изпитите са анонимни и включват материала по програ¬мите, при¬ло¬жени към Правилника на ТУ-Габрово
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия