kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
09:45 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
ВУЗ
Регион: Шумен    Посетен: 1389347    Специалности: 82    Професии: 68
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Контакти:
Адрес:Шумен 9712, ул. "Университетска" 115
Телефон:054/830350
Факс:054/830371
Електронна поща:rector@shu.bg
web адрес:www.shu.bg
Обща информация:
Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е наследник на многовековна просветна традиция, която води началото си от знаменитата Плисковско-Преславска книжовна школа (Х в.) и продължава през вековете в интелектуалния живот на град Шумен.

Университетът продължава и обогатява мисията на създадения преди 80 години Висш педагогически курс, въз основа на който през 1964 г. се формира факултет-филиал на Софийския университет. През 1971 г. той става самостоятелно висше училище с три основни факултета - филологически, природо-математически и педагогически. Днес Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” включва в структурата си пет учебни звена (четири факултета и Педагогически колеж), в които са обхванати основните области на класическата университетска наука в хуманитарното, природоматематическото и педагогическото направление. В съответствие с държавните нормативни документи обучението на студентите се осъществява по учебни планове и програми за образователно- квалификационните степени специалист, бакалавър и магистър.

В Шуменския университет чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване на квалификацията на специалисти, завършили колеж, полувисше и висше образование. В отделните факултети на висшето училище се реализира учебен процес, чрез който бакалаври и магистри, доказали своята подготовка и възможности за изследователска работа, могат да продължат обучението си в редовни и задочни докторантури за получаване на образователната и научна степен доктор.

В Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се обучават над 7000 студенти в специалностите на Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет и на Педагогическия колеж – Добрич. В структурата на Университета е и Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите във Варна.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия